Veiligheidsprotocol Coronavirus/Covid 19 Rebalancing School 

Verantwoording over de totstandkoming van dit “Veiligheidsprotocol Coronavirus / COVID-19” voor Massageopleidingen

Dit protocol is tot stand gekomen vanuit de samenwerking van een aantal opleidingsinstituten op het gebied van lichaamswerk, massage en massagetherapie die met elkaar hebben verkend op welke wijze het verantwoord is om fysieke activiteiten op de opleidingslocaties weer mogelijk te maken is.

Het betreft de Akademie voor Massage en Beweging, HOLOS Akademie en Esoterra. Andere opleidingen, hebben in een later stadium meegelezen en hebben aangegeven zich aan te sluiten bij de werkwijze die door de hier genoemde initiatiefnemers is beschreven.

De protocollen die vanuit de overheid ter beschikking zijn gesteld en dan vooral die vanuit het RIVM hebben aan de basis gestaan van wat hier nu voorligt. Triage om studenten en deelnemers die een mogelijk besmettingsgevaar voor anderen vormen aan de voorkant te weren, is een van de pijlers van dit protocol.

De basisopzet is gemaakt door John Armstrong, docent aan de Akademie voor Massage en Beweging en voorzitter van de Europese Rolfing Associatie. John heeft veel van zijn internationale contacten en bronnen daarbij gebruikt. Sigrid Paulissen, als arts verbonden aan de Akademie voor Massage en Beweging heeft alle versies mede beoordeeld en haar commentaar is integraal verwerkt.

Met het opstellen van dit protocol hebben de opleidingsinstituten op basis van een grote mate van zorgvuldigheid tot in detail beschreven hoe het mogelijk is om praktijkgerichte lessen op locatie weer verantwoord te kunnen geven.

De Rebalancing Opleiding dankt de Akademie en andere meewerkende opleidingsinstituten hartelijk voor deze gedegen basis voor een corona protocol.

28 mei 2020

Inge Delforterie

Directeur St. Opleiding Rebalancing

 

 1. Doel van dit protocol

Dit protocol is ontwikkeld om het mogelijk te maken de St. Opleiding Rebalancing, hierna te noemen Rebalancing School, tijdens en na de Coronavirus pandemie veilig te heropenen en met studenten en deelnemers te werken waarbij ook aanraking van elkaar aan de behandeltafel weer mogelijk is. Veilig werken betekent dat we procedures vastleggen en praktijken handhaven die de besmettingsrisico’s voor studenten, deelnemers en het team van docenten en koks minimaliseren. Deze procedures voldoen aan de actuele richtlijnen en voorschriften van het RIVM en andere toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid. Deze zijn voor dit protocol als uitgangspunt genomen.

 

 1. De Rebalancing School

Dit protocol geldt voor alle activiteiten die de Rebalancing School aanbiedt. Dat wil zeggen, 1 of meerdaagse Masterclasses en Workshops, het Inspiratiejaar en de 2 jaren van de Rebalancing Opleiding.

Voor activiteiten waarbij geen aanraking van elkaar aan de behandeltafel plaats vindt geldt deze procedure ook met uitzondering van de artikelen die specifiek gaan over aanraken aan de behandeltafel.

 

 1. Principes die voor iedereen gelden

De volgende principes zijn gedefinieerd om de ontwikkeling van deze procedures te begeleiden.

 1. Objectieve criteria: We gebruiken de RIVM Risicogroep-classificatie als criteria om te bepalen of personen (studenten, deelnemers, docenten, koks) wel of niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij activiteiten van de Rebalancing School (theorielessen, praktijklessen, workshops, masterclasses etc.)
 2. Vooraf “Triage” -indeling: We maken gebruik van een vragenlijst die is afgeleid van die in de medische/tandheelkundige beroepen (op basis van de RIVM-classificatie) is ontwikkeld om, voorafgaand aan activiteiten, te bepalen of personen fysiek bij de activiteit van de Rebalancing School aanwezig kunnen zijn.
 3. Aanwezigheid met laag risico: we zorgen ervoor dat alleen personen met een laag risico fysiek de activiteiten van de Rebalancing School bijwonen door er op toe te zien dat zij de vragenlijst, zoals opgenomen in bijlage 1, binnen 2 dagen voor elke activiteit invullen en terugsturen; als het document niet van tevoren is ingevuld en aangeleverd, mag de student of deelnemer bij de geplande activiteit van de Rebalancing School niet fysiek aanwezig zijn. Op de start dag van een activiteit vind bij aankomst nog een laatste check plaats.
 4. Wederzijdse verantwoordelijkheid: Elke student, deelnemer, docent en kok is verantwoordelijk voor het bewaken van zijn of haar eigen risicoclassificatie; een wijziging in de risicoclassificatie resulteert in uitsluiting van deelname aan geplande activiteiten van de Rebalancing School. Deze eigen verantwoordelijkheid geldt ook voor gedrag van alle betrokkenen die met elkaar zorg dragen voor het voorkomen van besmettingen, op basis van de algemene maatregelen die door de regering zijn afgekondigd.
 5. Doorlopende beoordeling: De beoordeling van risicoclassificatie is een continu proces dat vereist is voor elke persoon voorafgaand aan een activiteit van de Rebalancing School. Er zijn geen uitzonderingen.
 6. Verantwoordelijkheid: De Rebalancing School is, voor zover van haar naar redelijkheid kan worden verwacht, verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden, waarborgen van de naleving en het interpreteren van deze veiligheidsprocedures. Bij vragen en verschil van inzicht neemt de directie van de Rebalancing School de uiteindelijke beslissing.

De Rebalancing School moedigt iedereen aan om te allen tijde rekening te houden met anderen en zich consequent te houden aan alle regels rond persoonlijke hygiëne en afstand houden. We delen allemaal de verantwoordelijkheid voor het welzijn van elkaar en moeten dienovereenkomstig handelen.

DISCLAIMER!

Dit protocol kent ook een disclaimer. Daarmee maken we voor iedereen helder bij wie het besluit ligt om deel te nemen aan een activiteit op de Rebalancing School en hoe de aansprakelijkheid ligt, mocht een deelnemer gedurende de periode dat hij/zij aan activiteiten van de Rebalancing School meedoet toch besmet raken met het Coronavirus.

 

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen zoals omschreven in dit protocol blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt tijdens de activiteiten op de Rebalancing School of op weg daar naartoe. Met het nemen van het besluit om deel te nemen aan een activiteit op de Rebalancing School, ga je akkoord met dit risico.

 

 1. RIVM Risicogroep-classificatie

 

Op basis van de huidige RIVM-richtlijnen maken we onderscheid in vier groepen:

Groep A

Personen zonder COVID-19-klachten en die niet voldoen aan de onderstaande kenmerken.

Groep B

Deze groep bestaat uit 2 deelgroepen: mensen ouder dan 70 jaar en mensen jonger dan 70 jaar.

Het gaat over de mensen die door onderliggende gezondheidsproblemen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een ernstig verloop van COVID-19 hebben.

Het gaat hierbij om de volgende gezondheidsklachten die als risicofactoren worden gezien:

 • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • Chronische hart- en vaatziekten;
 • Diabetes mellitus;
 • Ernstige nierziekten die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, hematologische aandoeningen, (functionele) asplenie, aangeboren of latere immuunstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of chemotherapie en/of bestralingstherapie bij kankerpatiënten;
 • Aanwezigheid van een Hiv-infectie die extra behandeling vraagt

Groep C

Personen met symptomen die horen bij COVID-19 (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, koorts [≥38⁰C], gewrichtspijn, smaak- of reukverlies), of familieleden met symptomen passend bij COVID- 19, of personen met een verhoogd risico op infectie: personen die minder dan 14 dagen geleden in een aangewezen transmissiegebied zijn geweest, of op enigerlei wijze contact hebben gehad met een bewezen COVID-19-patiënt.

Groep D

Personen met bewezen COVID-19, of familieleden met bewezen COVID-19, of personen in huisisolatie, of personen <2 weken genezen van COVID-19.

 

 1. RIVM Risicoclassificatie “Triage”

Vanwege de lengte van de lessen en het directe huidcontact dat hoort bij de werkwijze waarbij we op elkaar oefenen, kiezen we ervoor om een ​​triage-aanpak te gebruiken om te bepalen wie activiteiten van de Rebalancing School mag bijwonen. ‘Triage’ is het Franse woord dat in medische beroepen wordt gebruikt om patiënten in te delen in groepen – zodat de zorg het meest optimaal kan worden georganiseerd. Voor de doeleinden van de Rebalancing School betekent triage, de selectie vooraf van personen die activiteiten kunnen bijwonen, zodat de kans op besmetting met COVID-19 tot een minimum wordt beperkt, in combinatie met het uitsluiten van groepen die een verhoogd risico hebben op ernstige gezondheidsklachten in geval zij toch een besmetting oplopen.

De vragenlijst die gehanteerd word om tot de risicoclassificatie te komen is opgenomen in bijlage 1.

 

 1. RIVM Risicoclassificatie en bepaling van fysieke aanwezigheid bij activiteiten van de Rebalancing School

groep A

Personen zonder COVID-19 klachten en personen die niet tot onderstaande groepen behoren.

 • Fysieke deelname aan activiteiten van de Rebalancing School is toegestaan ​​onder voorbehoud dat de risicoclassificatie sinds het invullen van de vragenlijst niet is veranderd.

Groep B

Personen zonder symptomen passend bij COVID-19, maar met een verhoogde kans op blootstelling of risico op COVID-19.

 • Uitgesloten: als de persoon ouder is dan 70 jaar EN lijdt aan een gediagnosticeerde aanvullende risicofactor (zoals gedefinieerd in RIVM Risicoclassificatie-groep B), kan het persoon de activiteit van de Rebalancing School niet fysiek bijwonen.
 • Niet op voorhand uitgesloten: als de persoon ouder is dan 70 jaar zonder de genoemde risicofactoren en mensen jonger dan 70 jaar die lijden aan een gediagnosticeerde aanvullende risicofactor. We vragen de persoon om in overleg te treden met zijn/haar behandelend arts en met de arts te overleggen of deelname aan een activiteit van de Rebalancing School verantwoord is. De persoon besluit mede op basis van dit advies of hij/zij kan deelnemen. In geval van twijfel kan overleg gevoerd worden met de directie of de docent van de activiteit van de Rebalancing School. Het besluit om al dan niet deel te nemen ligt uiteindelijk bij de persoon zelf.

Groep C

Personen met symptomen passend bij COVID 19, of familieleden met symptomen passend bij COVID-19, of personen met een verhoogde kans op infectie.

 • Kunnen geen fysieke activiteiten van de Rebalancing School bijwonen.

Groep D

Personen met bewezen COVID-19, of familieleden met bewezen COVID-19, of personen in huisisolatie, of personen <2 weken genezing van COVID-19.

 • Kunnen geen fysieke activiteiten van de Rebalancing School bijwonen.

 

Samenvatting van wie fysiek activiteiten van de Rebalancing School kunnen bijwonen

 1. JA: personen behorende tot Groep A mogen activiteiten van de Rebalancing School bijwonen als ze de vragenlijst binnen twee dagen voor een activiteit hebben beantwoord en teruggestuurd.
 2. ONDER VOORWAARDEN: Niet-uitgesloten personen behorende tot Groep B, raadplegen hun behandelend arts en beslissen mede op basis van dit advies of zij de activiteit van de Rebalancing School gaan bijwonen. In geval van twijfel kunnen zij ook nog met de directie of de docent van de activiteit van de Rebalancing School overleggen.
 3. NEE: personen behorende tot groep B die zijn uitgesloten (ouder dan 70 jaar met onderliggende gezondheidsklachten die leiden tot een verhoogd risico), personen behorende tot groep C en groep D kunnen geen activiteiten bijwonen.
 4. Werkwijze bij activiteiten van de Rebalancing School

Om de veiligheid van de studenten, de deelnemers, de docenten en de koks te waarborgen worden, naast de algemene hygiënepraktijken, de volgende afspraken gemaakt en maatregelen doorgevoerd.

Ook hier geldt dat het zorgen voor een veilige omgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

 • Maatregelen die de Rebalancing School en de locaties treffen vanuit hun verantwoordelijkheid

De Rebalancing School zorgt ervoor dat:

 1. de veiligheidsvoorschriften die in de opleidingslocaties gelden, tevoren aan alle betrokkenen zijn toegestuurd; deze voorschriften zijn een aanvulling op dit protocol.
 2. er extra aandacht is voor het schoonmaken (zie hiervoor het laatste onderdeel).
 • Maatregelen waar iedere student/deelnemer voor verantwoordelijk is
 1. Je neemt als student/deelnemer een eigen drinkfles mee naar de activiteit van de Rebalancing School die voorzien is van je naam(stikker). Deze drinkfles wordt alleen door jouzelf, gebruikt.
 2. We vragen je om je studieboeken en elektrische apparatuur thuis te laten en niet mee te brengen naar de activiteit van de Rebalancing School, behalve als het een meerdaagse activiteit is met verblijf. Dan laat je deze op je eigen slaapkamer. Neem alleen een notitieboekje en pen mee naar de groepsruimte, voorzien van je naam, om tijdens de lessen aantekeningen te maken.
 3. Draag geen sieraden (ringen, kettingen, armbanden, horloges e.d.) tijdens het aanwezig zijn bij een activiteit van de Rebalancing School. Laat deze thuis of op je slaapkamer.
 4. Zorg ervoor dat je haar is vastgebonden, als dat kan, zodat het niet in contact komt met voorwerpen om je heen en je zelf zo min mogelijk contact hoeft te maken met je gezicht.
 5. Verricht thuis of op je slaapkamer je persoonlijke hygiëne en verzorging (zoals tandenpoetsen, nagelknippen en vergelijkbare activiteiten).
 6. Neem voor iedere dag een set schone kleding mee om tijdens de lessen te dragen. Kleed je bij aankomst bij de activiteit van de Rebalancing School direct om.
 7. Neem je eigen lakens en handdoeken mee in een afsluitbare tas en was ze van tevoren op 60 °C, dit alleen als hier in de informatie mail over de activiteit om wordt verzocht, op een aantal locaties zijn lakens en handdoeken aanwezig.
 8. Houd consequent 1,5 meter afstand van elkaar. Alleen tijdens het met elkaar werken aan de behandeltafel is er lichamelijk contact.
 9. Raak zo min mogelijk voorwerpen aan zoals deurkrukken e.d.
 10. Was of ontsmet zeer regelmatig je handen. In ieder geval bij binnenkomst, voor en na toiletbezoek en voorafgaand en direct na afloop van het geven van lichaamswerk op de behandeltafel.
 11. Als jij door een collega student/deelnemer wordt aangeraakt verschoon dan eerst de lakens en handdoeken op de behandeltafel.
 12. Doe de gebruikte lakens en handdoeken direct na gebruik in de daarvoor aanwezige wasmand. Laat ze niet in de ruimte rondslingeren.
 • Waar zorgen onze docenten voor
 1. De docenten vragen voorafgaand aan het begin van iedere les of er studenten/deelnemers zijn die momenteel verkouden zijn, andere klachten hebben van de luchtwegen dan wel koorts hebben. Zo zorgt de docent voor een laatste check om te voorkomen dat er mensen aanwezig zijn die mogelijk met het virus besmet zijn. Indien het risico is vergroot, dan kan de student/deelnemer alsnog niet deelnemen.
 2. Docenten zullen de te leren technieken zo toepassen dat het directe contact tussen personen tot een minimum wordt beperkt.
 3. De docenten checkten of Iedere tafel een eigen fles met massage crème heeft.
 4. De docenten vragen aan het eind van de lesdag om alle persoonlijke items mee te nemen uit de ruimte en checken of er niets is blijven liggen.
 5. De docenten zien er op toe dat alle gladde oppervlakken die aangeraakt of gebruikt zijn na iedere behandeling worden gedesinfecteerd, inclusief tafels, krukken, kussens, enz. Dat geldt ook voor fysieke gereedschappen of lesmaterialen die tijdens de les zijn gebruikt.
 6. De docenten zien er op toe dat deuren in het gebouw zo mogelijk open staan, zodat deurhendels zo min mogelijk aangeraakt hoeven worden;
 7. De docenten zien er op toe dat de ruimtes waar we met elkaar in werken goed en regelmatig geventileerd worden;
 8. De docenten zorgen er voor dat de planning van de activiteiten zo is vormgegeven dat er geen onnodige persoonsbewegingen zijn waarbij teveel personen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn;
 • Afspraken die ten alle tijden gelden tijdens de les
 1. We spreken af dat studenten/deelnemers, als ze rechtstreeks met en in de nabijheid van anderen werken, om alleen te spreken wanneer dat strikt noodzakelijk is. Hiermee voorkomen we onnodige aerosolvorming op het moment dat we dichter dan 1,5 meter bij elkaar inde buurt zijn. Bewaar het gesprek over het uitwisselen van ervaringen voor na het tafelwerk en houdt hier de 1,5 meter afstand in acht.
 2. We beperken het fysieke contact tot de grepen en aanrakingen die nodig zijn om de lichaamswerk oefensessie op de behandeltafel te kunnen geven.
 3. We werken tijdens een uitwisseling met één partner. Als je van partner of rol wisselt, zorg er dan voor dat alle betrokkenen de handen grondig wassen, de gebruikte materialen worden gereinigd en de lakens en handdoeken op de behandeltafel worden vervangen, voordat je verdergaat. Beperk het aantal partners tijdens een lesdag tot 2 personen.
 4. Bij het werken in rugligging (rug) positie, worden beide personen aangemoedigd om gezichtsbescherming (mondmasker) te gebruiken, dit stemmen studenten/deelnemers onderling met hun partner af.
 5. Er zijn slechts twee personen tegelijk aan een tafel toegestaan. Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek zal ook de docent hieraan voldoen door de studenten te laten observeren vanaf minimaal 1,5 m afstand.
 6. Er zullen voorwerpen (bijv. krukken) en eventueel belijning op de grond worden gebruikt om de ​​afstand van 1,5 m tussen de studenten te waarborgen tijdens het uitvoeren van het lichaamswerk. Met elkaar zorgen jullie ervoor dat iedereen voldoende ruimte heeft om vrij aan te tafel te kunnen werken.
 • Reiniging waar de Rebalancing School en/of de locatie voor zorgt
 1. De Rebalancing School en/of de locatie zorgt ervoor dat er voldoende menskracht en middelen zijn om de ruimtes en de materialen regelmatig schoon te maken.
 2. Bij het schoonmaken wordt gebruik gemaakt van reinigingsmiddelen met 70% alcoholoplossing (of gelijkwaardige). Alle oppervlakken en objecten (bijv. Werkoppervlakken, deurkrukken, koffiemachines, thermoskannen en andere objecten), worden regelmatig gereinigd, vooral als ze door veel mensen worden aangeraakt.
 3. Kopjes, glazen, borden of keukengerei worden na gebruik in de afwasmachine gereinigd.
 4. De eventueel gemeenschappelijke toiletten worden gedurende de lesdag regelmatig schoongemaakt en we vragen iedereen om voorafgaand na het toiletbezoek de handen te wassen.
 5. De prullenbakken worden regelmatig geleegd.
 6. De tafels, stoelen en ander meubilair wordt schoongemaakt in alle gemeenschappelijke ruimtes die worden gebruikt tijdens activiteiten van de Rebalancing School.
 7. We zorgen ervoor dat we iedere nieuwe les pas begint nadat de ruimte en apparatuur in een schone en gedesinfecteerde staat zijn.

 

Bijlage 1: “Triage” -vragenlijst

Deze vragenlijst is bedoeld om personen te categoriseren op RIVM-risicoclassificaties. Deze vragenlijst wordt online aangeboden voor gebruik door alle studenten, deelnemers, docenten en koks.

 

Werkwijze

 

De vragenlijst moet worden ingevuld voor elke activiteit die een persoon wil bijwonen.

De vragenlijst mag niet eerder dan 2 dagen voor het activiteit worden ingevuld. De ingevulde vragenlijst wordt digitaal verstuurd naar de docent van de activiteit van de Rebalancing School. Op het formulier staat de naam en het email-adres van de docent.

Op basis van de risicoclassificatie-triage kunnen personen fysiek al dan niet deelnemen aan de activiteit volgens de classificatie:

Groep A:           Ja,

Groep B:           overleg met je behandelend arts of deelname aan een activiteit op de Rebalancing School verantwoord is. Beslis zelf op basis hiervan of je naar de Rebalancing School komt.

Groep C en D:   geen deelname mogelijk.

 

Iedereen die bij de activiteit van de Rebalancing School aanwezig is, verklaart middels de ingevulde vragenlijst dat hij/zij een classificatie met een laag risico heeft. De registratie door de Rebalancing School zal dienen als bevestiging dat de persoon heeft voldaan aan dit Triage-gedeelte van de veiligheidsprocedure.

Als de persoon op enig moment na het invullen van de vragenlijst van mening is dat hij/zij een verandering in de gezondheid ervaart, is onmiddellijke kennisgeving en terugtrekking van de activiteit vereist.

Door onderstaande vragenreeks te volgen, kunnen personen snel worden ingedeeld in de vier RIVM Risicogroepen. De vragen gaan van hoog naar laag risico. Om door te gaan naar de volgende groep vragen moet je ze allemaal met een negatief (nee) hebben beantwoord. Een positief (Ja) antwoord geeft aan dat de cliënt thuishoort in deze triagegroep.

 1. Heb je nu corona?
 2. Heb je nu huisgenoten / familieleden met bewezen corona?
 3. Ben je geïsoleerd in huis?
 4. Ben je minder dan 2 weken geleden hersteld van corona?

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep D.

 1. Heb je symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, koorts (≥38⁰C), gewrichtspijn en/of stank- of smaakverlies?
 2. Heb je kamergenoten/ gezinsleden met een van deze klachten?

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep C.

 1. Ben je 70 jaar of ouder?
 2. Heb je een chronische aandoening of een aandoening die jouw immuunsysteem heeft verlaagd?

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep B. Heb je JA geantwoord op beiden vragen, dan mag je niet deelnemen aan de activiteiten van de Rebalancing School

 1. Ben je anderszins gezond en voel je je momenteel gezond?

Zo ja, dan zit je in groep A.