Annuleringsregeling Rebalancing School

15 april 2021

(T.o.v. 9 februari 2021, aanpassing artikel 1.4 correctie restitutie kosten o.b.v. werkelijke situatie)

Deze annuleringsregeling maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden van de Rebalancing School

Definities:

Annuleren: Onder annuleren wordt verstaan het telefonisch met een schriftelijke bevestiging (per e-mail) afmelden en/of het niet verschijnen bij een activiteit, ongeacht de reden en het geweigerd worden bij een activiteit.

Lesjaren: het Inspiratiejaar, 2e en 3e jaar van de Rebalancing School

Activiteit: de door de Rebalancing School verzorgde activiteiten , zoals masterclasses, workshops, retreats en ontwikkeldagen.

Tickets: tickets voor de door de Rebalancing School georganiseerde open dagen, open middagen en festivals.

1.Lesjaren

1.1 Bij annulering na inschrijving tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van het lesjaar: deelnemer betaalt een bedrag van € 150,- aan administratiekosten. De eventuele aanbetaling wordt gerestitueerd.

1.2 Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang tot 1 week voor aanvang: deelnemer betaalt 10% van de totale opleidingskosten.

1.3 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang dan wel het staken van deelname op een moment dat het lesjaar reeds van start is gegaan, dan heeft de deelnemer geen aanspraak op restitutie of vermindering van de voor dat betreffende studiejaar verschuldigde kosten, tenzij de Rebalancing School anders besluit. Dit is onafhankelijk van de reden waarom het lesjaar door de deelnemer wordt afgebroken. Eventueel door de deelnemer vooruitbetaalde overnachtings- en cateringkosten worden met inachtneming van punt 1.4 aan de deelnemer gerestitueerd.

1.4 Indien de deelnemer door overmacht (onder overmacht wordt verstaan eigen ziekte of overlijdens in de 1e graad, of verplichte quarantaine) één of meerdere blokken afwezig is en zich voor aanvang van het blok bij het team van het lesjaar afmeldt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Locatie Venwoude:

  • Definitie kosten: Opleidingskosten betreft lesgelden en accommodatiekosten; Accommodatiekosten betreft locatiekosten en catering; Overnachtingskosten betreft de geboekte overnachting bij Venwoude.
  • Bij afmelding voor 08.00 uur op de 1e lesdag, ontvangt deelnemer de kosten voor geboekte overnachtingen van Venwoude retour. Daartoe dient deelnemer zelf een verzoek in te dienen bij Venwoude.
  • Opleidingskosten worden niet gerestitueerd. Indien de deelnemer één of meerdere dagen afwezig is tijdens een lesblok, vindt er geen restitutie plaats.
  • Als een deelnemer zich minimaal 1 maand voor de start van een lesblok afmeldt voor het hele blok, ontvangt deelnemer naast de overnachtingskosten (via Venwoude) ook de cateringkosten (via Rebalancing School) terug. Voor restitutie van de cateringkosten geldt, dat deze restitutie alleen plaatsvindt als de groep groter/gelijk is aan het minimaal aantal deelnemers waarvoor de Rebalancing School de zaal huurt.
  • De Rebalancing School betaalt per zaal voor een minimaal aantal deelnemers.

Locatie Meeuwenveen:

  • Definitie kosten: Opleidingskosten betreft lesgelden en accommodatiekosten; Accommodatiekosten betreft locatiekosten, catering en overnachtingen;
  • Bij afmelding voor 08.00 uur op de 1e lesdag, ontvangt deelnemer de kosten voor overnachtingen retour, mits de groep waartoe deelnemer behoort minimaal 20 deelnemers groot is.
  • Indien de deelnemer één of meerdere dagen afwezig is tijdens een lesblok, vindt er geen restitutie plaats.
  • Als een deelnemer zich minimaal 1 maand voor de start van een lesblok afmeldt voor het hele blok, ontvangt deelnemer naast de overnachtingskosten (mits de groep minimaal 20 deelnemers groot is) ook de cateringkosten terug.
  • De Rebalancing School betaalt voor minimaal 20 deelnemers in Meeuwenveen.

1.5 Indien deelnemer op één of meerdere losse lesdagen afwezig is, vindt er geen restitutie plaats.

1.6 Bij het inhalen of opnieuw volgen van een lesblok of losse lesdag (in het volgende lesjaar) geldt voor de deelnemer een korting van 30% op de leskosten. Een dergelijke korting geldt niet voor de overige kosten, zoals voor locatie, overnachting en catering. Deze moeten volledig worden betaald.

1.7 Indien de Rebalancing School naar aanleiding van overmacht en/of voorschriften van overheidswege (bijvoorbeeld in verband met een epidemie) genoodzaakt is om maatregelen te treffen met betrekking tot de organisatie of uitvoering van een lesjaar, zal de Rebalancing School allereerst de lesdagen opnieuw inplannen en doorschuiven naar toekomstige data (voor zover mogelijk reeds geplande data voor latere lesdagen). Indien deelnemer zwaarwegende redenen heeft om deze verschuiving niet te honoreren dan zal de Rebalancing School aan de deelnemer een passend restitutievoorstel doen. Bij dat voorstel wordt rekening gehouden met de reeds door deelnemer betaalde gelden en door de Rebalancing School reeds gemaakte kosten.

1.8 Indien de Rebalancing School genoodzaakt is een deelnemer de deelname aan de het lesjaar te weigeren, of deze te beëindigen, (zie Algemene Voorwaarden artikel 3), vindt er restitutie plaats van de cateringkosten voor de niet genoten lesdagen en van overnachtingskosten conform punt 1.4.

2. Leer- en Feedbacksessies in lesjaar

2.1 Een leersessie of feedbacksessie kan kosteloos worden geannuleerd tot een termijn van 48 uur voorafgaand aan de sessie. Bij het afzeggen van de sessie binnen een termijn van 48 uur van of niet verschijnen bij een leersessie of feedbacksessie, worden de kosten van de sessie aan de deelnemer volledig in rekening gebracht.

3. Activiteiten (workshops, masterclasses, retreats en ontwikkeldagen)

3.1 Indien deelnemer tot 1 maand voor aanvang annuleert en de activiteit reeds is bevestigd en gefactureerd, ontvangt deelnemer de totale kosten retour minus €25,- administratiekosten.

3.2 Indien deelnemer binnen 1 maand voor aanvang, tot 1 week voor aanvang annuleert, betaalt deelnemer 25% van de totale kosten.

3.3 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, of na de start, betaalt de deelnemer 100% van de kosten.

3.4 Uitzondering op 3.2 en 3.3: indien er sprake is van een wachtlijst voor de activiteit en/of er wordt een vervanger gevonden door de deelnemer zelf, dan zijn er alleen administratiekosten ad € 25,- verschuldigd.

3.5 Indien de deelnemer door overmacht (onder overmacht wordt verstaan eigen ziekte of overlijdens in de 1e graad, of verplichte quarantaine) niet aanwezig kan zijn bij een meerdaagse activiteit met overnachting en zich voor de start van de activiteit afmeldt, gelden de voorwaarden zoals omschreven onder punt 1.4. Bij annulering langer dan een week voor de start van de activiteit, gelden de voorwaarden zoals vermeld in punt 3.1 en 3.2.

3.6 Indien de Rebalancing School door overmacht en/of naar aanleiding van voorschriften van overheidswege (bijvoorbeeld in verband met een epidemie) genoodzaakt is om maatregelen te treffen met betrekking tot de organisatie of uitvoering van een activiteit, zal de Rebalancing School allereerst de activiteit opnieuw inplannen en doorschuiven. Indien deelnemer redenen heeft om deze verschuiving niet te honoreren dan zal de Rebalancing School de reeds betaalde gelden aan deelnemer restitueren minus een bedrag van € 25,- als annuleringskosten, als bijdrage voor de door de Rebalancing School gemaakte kosten (administratie, organisatie en locatiekosten e.d.)

3.7 De Rebalancing School heeft het recht om voor activiteiten ingeplande docenten te vervangen, mocht dit door omstandigheden noodzakelijk zijn. Uitzondering: bij het uitvallen van een docent voor een Masterclass zal de Rebalancing School streven naar passende vervanging, deelnemer heeft dan echter de mogelijkheid kosteloos te annuleren.

3.8 Indien de Rebalancing School genoodzaakt is een deelnemer de deelname aan een activiteit te weigeren, of deze te beëindigen (zie Algemene Voorwaarden artikel 3), vindt er geen restitutie plaats. Betreft het een meerdaagse activiteit, zullen de cateringkosten voor de niet genoten dagen van de activiteit worden gerestitueerd. Voor restitutie van de overnachtingskosten zie punt 1.4.

4.Tickets en Zoominars

4.1 Gekochte tickets voor een open dag, open middag of festival worden bij annulering niet gerestitueerd.

4.2 Inschrijvingen voor een Zoominar kunnen niet worden geannuleerd.

4.2 Als de Rebalancing School een Zoominar, open dag, open middag of festival om welke reden dan ook annuleert, ontvangt deelnemer de kosten terug.

5.Bedenktijd en geld-terug-garantie

5.1 De 14-dagen-bedenktijd en geld-terug-garantie geldt voor inschrijving bij alle activiteiten/lesjaren. De bedenktijd geldt niet voor tickets en Zoominars, zoals beschreven in artikel 4.
Deze bedenktijd geldt tot de dag voorafgaand aan de start van de activiteit, indien de inschrijving 14 dagen of korter voor de start van de activiteit/het lesjaar heeft plaatsgevonden.

5.2 Zodra de activiteit/het lesjaar is begonnen, eindigt de bedenktijd en is er geen geld-terug-garantie meer van toepassing (ook al heeft deelnemer zich korter dan 14 dagen voorafgaand aan de activiteit ingeschreven).