Annuleringsregeling Rebalancing School

1 juli 2020

Onder annuleren wordt verstaan het schriftelijk (per e-mail) afmelden en/of niet verschijnen bij een activiteit, ongeacht de reden en het geweigerd worden bij een activiteit. Deze annuleringsregeling maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden van de Rebalancing School.

1 Inspiratiejaar en Beroepsopleiding (hierna te noemen opleidingsjaar)

1.1  Mocht het opleidingsjaar geen (volledige) doorgang vinden, dan worden de door de deelnemer reeds betaalde opleidings- en accommodatiekosten pro rata parte aan de deelnemer gerestitueerd. Als delen van de opleiding verplaatst worden, dit door overmacht, dan vindt er geen restitutie van de kosten plaats.

1.2  Bij annulering na inschrijving tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van het Opleidingsjaar: deelnemer betaalt een bedrag van € 150,- aan administratiekosten. De eventuele aanbetaling wordt gerestitueerd.

1.3  Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang tot 1 week voor aanvang: deelnemer betaalt 10% van de totale opleidingskosten.

1.4 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang dan wel het staken van deelname op een moment dat het Opleidingsjaar reeds van start is gegaan, dan heeft de deelnemer geen aanspraak op restitutie of vermindering van de voor dat betreffende studiejaar verschuldigde kosten, tenzij de Rebalancing School anders besluit. Dit is onafhankelijk van de reden waarom het Opleidingsjaar door de deelnemer wordt afgebroken. Eventueel door de deelnemer vooruitbetaalde accommodatiekosten worden met inachtneming van artikel 1.5 aan de deelnemer gerestitueerd.

1.5 Indien de deelnemer niet in de gelegenheid is om aan een blok deel te nemen en zich voor aanvang van het blok bij het secretariaat afmeld, wordt aan de deelnemer 50% van de  accommodatiekosten voor dat blok terugbetaald. Mits de groep (waartoe de deelnemer in het kader van de opleiding behoort) groter is dan 16 deelnemers. Indien de deelnemer één of meerdere dagen afwezig is tijdens een lesblok, vindt er geen restitutie plaats.

1.6 Indien deelnemer op één of meerdere losse opleidingsdagen afwezig is, vindt hiervoor geen restitutie plaats.

1.7 Bij het inhalen of opnieuw volgen van een studieblok of losse opleidingsdag (in het volgende opleidingsjaar) geldt voor de deelnemer een korting van 30% op de opleidingskosten. Een dergelijke korting geldt niet voor de accommodatiekosten, deze moeten volledig worden betaald.

1.8 Bij het afzeggen van een leersessie of feedbacksessie binnen een termijn van 48 uur voor de sessie, worden de kosten van de sessie ad 110 euro aan de student in rekening gebracht.

2 Masterclasses, ontwikkeldagen en workshops

2.1 Indien deelnemer binnen 1 maand voor aanvang, tot 1 week voor aanvang annuleert, betaalt deelnemer 25% van de totale kosten.

2.2 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, of na de start, betaalt de deelnemer 100% van de kosten.

2.3 Uitzondering: indien er sprake is van een wachtlijst voor de activiteit en/of er wordt een vervanger gevonden door de deelnemer zelf, dan zijn er alleen administratiekosten ad € 25,- verschuldigd.

2.4 Indien de Rebalancing School wegens overmacht een activiteit moet annuleren, ontvangt deelnemer de kosten pro rata parte terug. Indien er wegens overmacht een activiteit verplaatst wordt, vindt er geen restitutie plaats.

3 Tickets Open dagen/middagen, festivals

3.1 Gekochte tickets voor een open dag, -middag of festival worden bij annulering niet gerestitueerd.

3.2 Als de Rebalancing School de open dag, -middag of festival om welke reden dan ook annuleert, ontvangt deelnemer de ticketkosten terug.

4 Retreats in het buitenland

4.1 Indien deelnemer tot 1 maand voor aanvang annuleert, betaalt deelnemer € 150,- administratiekosten.

4.2 Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang, tot 1 week voor aanvang, betaalt deelnemer 50% van de kosten.

4.3 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, of na de start, betaalt de deelnemer 100% van de kosten.

4.4 De kosten voor verblijf en de reis zijn voor rekening en risico van de deelnemer.

4.5 Indien de Rebalancing School wegens overmacht een activiteit moet annuleren, ontvangt deelnemer de kosten pro rata parte terug. Indien er wegens overmacht een activiteit verplaatst wordt, vindt er geen restitutie plaats.

5 Bedenktijd en geld-terug-garantie

De 14 dagen bedenktijd en geld-terug-garantie geldt voor inschrijving bij alle activiteiten, behalve bij de activiteiten genoemd onder punt 3. Deze bedenktijd geldt tot dag voorafgaand aan de start van de activiteit. Zodra de activiteit is begonnen, dan eindigt de bedenktijd en is er geen geld-terug-garantie meer van toepassing. Ook al heeft deelnemer zich korter dan 14 dagen voorafgaand aan de activiteit ingeschreven.

6 Aanbetaling

De aanbetaling voor het inspiratiejaar bedraagt 25% (afgerond op € 800,-) van de opleidingskosten. Op de andere activiteiten van de Rebalancing School is geen aanbetaling vereist.

7 Annulering deelname aan activiteit van de Rebalancing School

De Rebalancing School heeft, met opgave van redenen, het recht om de deelname van een Deelnemer voorafgaand aan of tijdens de Opleiding te weigeren, in het geval hij of zij naar oordeel van de Rebalancing School (nog) niet in staat is om, om welke redenen dan ook, aan de Opleiding deel te nemen. In dit geval vindt pro rato parte restitutie plaats van de Opleidingskosten.

Indien de Rebalancing School genoodzaakt is een Deelnemer de deelname van de Opleiding weigert, omdat het door toedoen van de Deelnemer niet langer verantwoord is om de Deelnemer toe te laten. Met als reden dat de Deelnemer een negatieve invloed heeft op het welzijn van zichzelf, andere deelnemers en/of docenten of de voortgang van de Opleiding. Dit ter beoordeling aan de Rebalancing School. In dit geval vindt er geen restitutie van de Opleidingskosten plaats.