Algemene Voorwaarden Stichting Opleiding Rebalancing

 

15 augustus 2018

Artikel 1:     Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd, waaraan de volgende betekenis wordt toegekend (en waarbij de gehanteerde definities zowel in het enkelvoud als in het meervoud worden gehanteerd).

Deelnemer: een deelnemer aan een door de Stichting aangeboden opleiding
Klachtenregeling: de door de Stichting gehanteerde klachtenregeling in het kader van Opleidingen;
Opleiding: de door de Stichting verzorgde opleidingen (inspiratiejaar, Beroepsopleiding, Workshops, Retreats en Masterclasses)
Overeenkomst: een studieovereenkomst welke de Stichting aangaat met een Deelnemer in het kader van het inspiratiejaar en de opleiding tot Rebalancer.
Bevestiging: een bevestiging die een Deelnemer in het kader van het volgen van één van de andere onder Opleiding genoemde activiteiten ontvangt.
Programma: het programma van een Opleiding;
Stichting: de Stichting Opleiding Rebalancing te Arnhem (KvK nummer 41051017);
Website: de website van de Stichting (www.rebalancing.nl).

Artikel 2:     Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en Bevestiging.

Artikel 3:      Annulering Opleiding
De Stichting heeft de mogelijkheid om een Opleiding te annuleren bij onvoldoende Deelnemers, dan wel groepen samen te voegen, indien mogelijk. Dit ter beoordeling van de Stichting.

Artikel 4:     Betaling
– Tenzij in de Overeenkomst of Bevestiging anders is bepaald, zijn betalingen aan de Stichting verschuldigd binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur.
– Voor de volledige betalingsvoorwaarden die betrekking hebben op het inspiratiejaar en de Beroepsopleiding wordt verwezen naar de Overeenkomst.
– Bij het niet voldoen aan enige betalingsverplichting wordt de Deelnemer uitgezonderd van het volgen of vervolgen van de Opleiding; dit laat onverlet dat de overeengekomen betalingsverplichtingen voor de Deelnemer in stand blijven.
– Indien er met de Deelnemer een betalingsregeling wordt overeengekomen of wanneer een werkgever van de Deelnemer de studiekosten betaalt, worden er € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
– De Annuleringsregeling maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5:     Intake
Voorafgaand aan de start van het inspiratiejaar van de Stichting wordt er een intakegesprek gevoerd met een potentiële Deelnemer.

Artikel 6:     Geheimhouding
De Stichting garandeert richting de Deelnemer dat alle door de Deelnemer verstrekte informatie door de docenten van de Stichting uiterst discreet en strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Dergelijke informatie wordt door de docenten niet met anderen dan binnen het betreffende docententeam (en het bestuur van de Stichting) gedeeld. Iedere docent van de Stichting tekent een Geheimhoudingsverklaring.

Artikel 7:     Looptijd van de Overeenkomst
Een Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en eindigt daarna automatisch. Deelnemer verbindt zich in principe aan het gehele opleidingsprogramma van het tweede en derde jaar, maar verplicht zich steeds voor één studiejaar, te weten 12 maanden vooruit.

Artikel 8:     Bedenktijd
Een Deelnemer heeft na ondertekening van een Overeenkomst en na het ontvangen van een Bevestiging, 14 dagen bedenktijd, binnen welke periode de Deelnemer de Overeenkomst of aanmelding kosteloos kan annuleren. Indien de Deelnemer zich binnen een tijdvak van minder dan 14 dagen voorafgaande aan de start van de Opleiding heeft aangemeld, zal de Stichting de Deelnemer verzoeken om af te zien van de bedenktijd in verband met de kosten die de Stichting aangaat om te kunnen starten met de Opleiding, waarvoor de Stichting geen restitutie meer ontvangt bij annulering.

Artikel 9:     Verzekering
In het kader van de Opleiding heeft de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een dekking van maximaal   EUR 1.500.000,- per jaar.

Artikel 10:     Klachtenregeling
De Klachtenregeling is gepubliceerd op de Website. De Klachtenregeling wordt iedere 5 jaar herzien. Op een Overeenkomst/Bevestiging is steeds de laatste versie van de Klachtenregeling van toepassing.

Artikel 11:    Intellectueel eigendom
– Het auteursrecht en het intellectueel eigendom van het door de Stichting vervaardigde en aan een Deelnemer beschikbaar gestelde studie- en lesmateriaal berust bij de Stichting en de Deelnemer heeft terzake geen rechten. Het materiaal mag alleen voor eigen studiedoeleinden worden gebruikt en niet worden gedupliceerd, vervreemd of doorgegeven.
– Het gebruik van de naam “Rebalancer” is voorbehouden aan diegenen die gediplomeerd Rebalancer zijn (zoals aangegeven door de Stichting). De Deelnemer realiseert zich dit en zal zich geen “Rebalancer” noemen  of aangeven Rebalancingsessies te geven, zolang dat niet schriftelijk door de Stichting is geaccordeerd middels een diploma.

Artikel 12:    Het Programma, de Opleiding en het team
Het Programma wordt door de Stichting samengesteld en kan gedurende de looptijd van de Opleiding door de Stichting worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de locatie van de Opleiding.

In beginsel blijft het team gedurende (een jaar van) de Opleiding hetzelfde, doch de samenstelling van het team kan door de Stichting worden gewijzigd indien noodzakelijk.

Artikel 13:    Inhuur van derden
Het is de Stichting toegestaan om derden in te huren bij de uitvoering van een Opleiding en Overeenkomst.

Artikel 14:    Nascholing
Een gediplomeerde Rebalancer is verplicht om periodiek nascholing te volgen. De terzake geldende regels en procedures (en het op nascholing betrekking hebbende aanbod) zijn te vinden op de Website. Indien geen nascholing wordt gevolgd, kan de betreffende Rebalancer niet op de Website worden vermeld.

Artikel 15:    Bevoegde rechter
Alle geschillen voortvloeiend uit, of samenhangend met, een Overeenkomst worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.