Algemene Voorwaarden Rebalancing School

29 oktober 2020

Artikel 1:     Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd, waaraan de volgende betekenis wordt toegekend (en waarbij de gehanteerde definities zowel in het enkelvoud als in het meervoud worden gehanteerd).

Deelnemer: een deelnemer aan een door de Rebalancing School aangeboden activiteit
Klachtenregeling: de door de Rebalancing School gehanteerde klachtenregeling in het kader van de Activiteiten;
Activiteit: de door de Rebalancing School verzorgde activiteiten (inspiratiejaar, 2e en 3e lesjaar, Workshops, Retreats en Masterclasses, open dagen, open middagen en festivals)
Overeenkomst: een studieovereenkomst welke de Rebalancing School aangaat met een Deelnemer in het kader van het inspiratiejaar, het 2e en het 3e jaar van de Rebalancing School.
Bevestiging: een bevestiging die een Deelnemer in het kader van het volgen een Activiteit ontvangt.
Programma: het programma van een Activiteit;
Rebalancing School: de Stichting Opleiding Rebalancing te Arnhem (KvK nummer 41051017) handelende onder de naam Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn.
Website: de website van de Rebalancing School (www.rebalancing.nl).

De Annuleringsregeling maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2:     Toepassingsgebied en wijzigingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en Bevestiging.

De Rebalancing School heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen voor de ingangsdatum van de wijziging worden gepubliceerd op de Website en zijn van toepassing vanaf de in de publicatie vermelde datum. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zjjn van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en Bevestigingen en op alle geldende en nog lopende Overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de publicatie van de wijziging.

Artikel 3:      Annulering Opleiding of deelname aan de Opleiding
De Rebalancing School heeft de mogelijkheid om een Activiteit te annuleren bij onvoldoende Deelnemers, dan wel groepen samen te voegen, indien noodzakelijk en mogelijk. In geval van overmacht heeft de Rebalancing School het recht om de Activiteit of delen van de Activiteit te annuleren of te verplaatsen.

Indien de Rebalancing School naar aanleiding van voorschriften van overheidswege (bijvoorbeeld in verband met een epidemie) genoodzaakt is om maatregelen te treffen m.b.t. -de organisatie of uitvoering van- een Activiteit, zal de Rebalancing School aan de Deelnemer een passend voorstel doen. Bij dat voorstel kunnen ook reeds door de Deelnemer betaalde gelden betrokken worden en wordt tevens rekening gehouden met out of pocket kosten welke de Rebalancing School in het kader van de Activiteit reeds heeft gemaakt (zoals -maar niet beperkt tot- kosten voor accommodatie).

De Rebalancing School kan, met opgave van redenen, de deelname van een Deelnemer voorafgaand aan of tijdens een Activiteit weigeren of beëindigen, indien de Deelnemer naar het oordeel van de Rebalancing School (nog) niet in staat is om, om welke redenen dan ook, aan de Activiteit deel te nemen of te blijven deelnemen.

Indien de Rebalancing School genoodzaakt is een Deelnemer de (verdere) deelname aan een Activiteit te weigeren, omdat het (zulks ter beoordeling van de bij de Activiteit betrokken docenten) niet langer verantwoord is om de Deelnemer aan de Activiteit deel te laten nemen (bijvoorbeeld omdat de Deelnemer een negatieve invloed heeft op het welzijn van zichzelf, andere deelnemers en/of docenten of de voortgang van de Activiteit). De Rebalancing School beslist in samenspraak met de bij de Activiteit betrokken docenten.

Op dit artikel is punt 7 uit de Annuleringsregeling van toepassing.

Artikel 4:     Betaling
Tenzij in de Overeenkomst of Bevestiging anders is bepaald, zijn betalingen aan de Rebalancing School verschuldigd binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur.

Voor de volledige betalingsvoorwaarden die betrekking hebben op het inspiratiejaar en de Beroepsopleiding wordt verwezen naar de Overeenkomst.
Bij het niet voldoen aan enige betalingsverplichting wordt de Deelnemer uitgezonderd van het volgen of vervolgen van de Activiteit; dit laat onverlet dat de overeengekomen betalingsverplichtingen voor de Deelnemer in stand blijven.
Indien er met de Deelnemer een betalingsregeling wordt overeengekomen of wanneer een werkgever van de Deelnemer de kosten betaalt, wordt door de Rebalancing School een bedrag ad € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 5:     Intake
Voorafgaand aan de start van het inspiratiejaar van de Rebalancing School wordt er een intakegesprek gevoerd met een potentiële Deelnemer.

Artikel 6:     Geheimhouding
De Rebalancing School garandeert richting de Deelnemer dat alle door de Deelnemer verstrekte informatie door de docenten van de Rebalancing School uiterst discreet en strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Dergelijke informatie wordt door de docenten niet met anderen dan binnen het docententeam van de Rebalancing School gedeeld. Iedere docent van de Rebalancing School tekent terzake voor geheimhouding.

Artikel 7:     Looptijd van de Overeenkomst
Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een lesjaar en eindigt daarna automatisch.

Artikel 8:     Bedenktijd
Een Deelnemer heeft na ondertekening van een Overeenkomst en na ontvangst van een Bevestiging 14 dagen bedenktijd. In dit kader geldt punt 5 van de Annuleringsregeling.

Artikel 9:       Verzekering
In het kader van de Activiteit heeft de Rebalancing School een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een dekking van maximaal €1.500.000,- per jaar.

Artikel 10:     Klachtenregeling
De Klachtenregeling is gepubliceerd op de Website. De Klachtenregeling wordt iedere 5 jaar herzien. Op een Overeenkomst/Bevestiging is steeds de laatste versie van de Klachtenregeling van toepassing.

Artikel 11:    Intellectueel eigendom
Het auteursrecht en het intellectueel eigendom van het door de Rebalancing School vervaardigde en aan een Deelnemer beschikbaar gestelde studie- en lesmateriaal berust bij de Rebalancing School en de Deelnemer heeft terzake geen rechten. Het materiaal mag alleen voor eigen studiedoeleinden worden gebruikt en niet worden gedupliceerd, vervreemd of doorgegeven.

Het gebruik van de naam “Rebalancer” is voorbehouden aan diegenen die gediplomeerd Rebalancer zijn (zoals aangegeven door de Rebalancing School). De Deelnemer realiseert zich dit en zal zich geen “Rebalancer” noemen  of aangeven Rebalancingsessies te geven, zolang dat niet schriftelijk door de Rebalancing School is geaccordeerd middels een diploma.

Artikel 12:    Het Programma, de Opleiding en het team
Het Programma van de Activiteit wordt door de Rebalancing School samengesteld en kan gedurende de looptijd van de Activiteit door de Rebalancing School worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de locatie van de Activiteit.

De Rebalancing School heeft het recht om voor een Activiteit ingeplande docent te vervangen, mocht dit door omstandheden noodzakelijk zijn. In beginsel blijft het team gedurende een lesjaar van de Activiteit hetzelfde, doch de samenstelling van het team kan door de Rebalancing School worden gewijzigd indien noodzakelijk.

Artikel 13:    Inhuur van derden
Het is de Rebalancing School toegestaan om derden in te huren bij de uitvoering van een Activiteit.

Artikel 14:    Nascholing
Een gediplomeerde Rebalancer is verplicht om periodiek nascholing te volgen. De terzake geldende regels en procedures (en het op nascholing betrekking hebbende aanbod) zijn te vinden op de Website. Indien geen nascholing wordt gevolgd, kan de betreffende Rebalancer niet op de Website worden vermeld.

Artikel 15:    Bevoegde rechter
Alle geschillen voortvloeiend uit, of samenhangend met, een Overeenkomst worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.