Algemene Voorwaarden Rebalancing School

 

1 juli 2020

Artikel 1:     Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd, waaraan de volgende betekenis wordt toegekend (en waarbij de gehanteerde definities zowel in het enkelvoud als in het meervoud worden gehanteerd).

Deelnemer: een deelnemer aan een door de Rebalancing School aangeboden opleiding
Klachtenregeling: de door de Rebalancing School gehanteerde klachtenregeling in het kader van Opleidingen;
Opleiding: de door de Rebalancing School verzorgde opleidingen (inspiratiejaar, Beroepsopleiding, Workshops, Retreats en Masterclasses)
Overeenkomst: een studieovereenkomst welke de Rebalancing School aangaat met een Deelnemer in het kader van het inspiratiejaar en de opleiding tot Rebalancer.
Bevestiging: een bevestiging die een Deelnemer in het kader van het volgen van één van de andere onder Opleiding genoemde activiteiten ontvangt.
Programma: het programma van een Opleiding;
Rebalancing School: de Stichting Opleiding Rebalancing te Arnhem (KvK nummer 41051017) handelende onder de naam Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn.
Website: de website van de Rebalancing School (www.rebalancing.nl).

Artikel 2:     Toepassingsgebied en wijzigingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en Bevestiging.

De Rebalancing School heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen voor de ingangsdatum van de wijziging worden gepubliceerd op de website en zijn van toepassing vanaf de in de publicatie vermelde datum. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zjjn van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle geldende en nog lopende Overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de publicatie van de wijziging.

Artikel 3:      Annulering Opleiding of deelname aan de Opleiding
De Rebalancing School heeft de mogelijkheid om een Opleiding te annuleren bij onvoldoende Deelnemers, dan wel groepen samen te voegen, indien mogelijk. Ook in geval van overmacht heeft de Rebalancing School de mogelijkheid de Opleiding of delen van de Opleiding te annuleren of te verplaatsen. Dit ter beoordeling van de Directie van de Rebalancing School. Bij annulering vindt pro rato parte restitutie plaats van de Opleidingskosten. Indien de Opleiding of deel van de Opleiding verplaatst wordt, vindt er geen restitutie plaats.

De Rebalancing School heeft, met opgave van redenen, het recht om de deelname van een Deelnemer voorafgaand aan of tijdens de Opleiding te weigeren, in het geval hij of zij naar oordeel van de Rebalancing School (nog) niet in staat is om, om welke redenen dan ook, aan de Opleiding deel te nemen. In dit geval vindt pro rato parte restitutie plaats van de Opleidingskosten.

Indien de Rebalancing School genoodzaakt is een Deelnemer de deelname van de Opleiding weigert, omdat het door toedoen van de Deelnemer niet langer verantwoord is om de Deelnemer toe te laten. Met als reden dat de Deelnemer een negatieve invloed heeft op het welzijn van zichzelf, andere deelnemers en/of docenten of de voortgang van de Opleiding. Dit ter beoordeling aan de Rebalancing School. In dit geval vindt er geen restitutie van de Opleidingskosten plaats.

Artikel 4:     Betaling
Tenzij in de Overeenkomst of Bevestiging anders is bepaald, zijn betalingen aan de Rebalancing School verschuldigd binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur.
Voor de volledige betalingsvoorwaarden die betrekking hebben op het inspiratiejaar en de Beroepsopleiding wordt verwezen naar de Overeenkomst.
Bij het niet voldoen aan enige betalingsverplichting wordt de Deelnemer uitgezonderd van het volgen of vervolgen van de Opleiding; dit laat onverlet dat de overeengekomen betalingsverplichtingen voor de Deelnemer in stand blijven.
Indien er met de Deelnemer een betalingsregeling wordt overeengekomen of wanneer een werkgever van de Deelnemer de studiekosten betaalt, worden er € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
De Annuleringsregeling maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5:     Intake
Voorafgaand aan de start van het inspiratiejaar van de Rebalancing School wordt er een intakegesprek gevoerd met een potentiële Deelnemer.

Artikel 6:     Geheimhouding
De Rebalancing School garandeert richting de Deelnemer dat alle door de Deelnemer verstrekte informatie door de docenten van de Rebalancing School uiterst discreet en strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Dergelijke informatie wordt door de docenten niet met anderen dan binnen het betreffende docententeam (en het bestuur van de Rebalancing School) gedeeld. Iedere docent van de Rebalancing School tekent een Geheimhoudingsverklaring.

Artikel 7:     Looptijd van de Overeenkomst
Een Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en eindigt daarna automatisch. Deelnemer verbindt zich in principe aan het gehele opleidingsprogramma van het tweede en derde jaar, maar verplicht zich steeds voor één studiejaar, te weten 12 maanden vooruit.

Artikel 8:     Bedenktijd
Een Deelnemer heeft na ondertekening van een Overeenkomst en na het ontvangen van een Bevestiging, 14 dagen bedenktijd, binnen welke periode de Deelnemer de Overeenkomst of aanmelding kosteloos kan annuleren. Indien de Deelnemer zich binnen een tijdvak van minder dan 14 dagen voorafgaande aan de start van de Opleiding heeft aangemeld, zal de Rebalancing School de Deelnemer verzoeken om af te zien van de bedenktijd in verband met de kosten die de Rebalancing School aangaat om te kunnen starten met de Opleiding, waarvoor de Rebalancing School geen restitutie meer ontvangt bij annulering.

Artikel 9:     Verzekering
In het kader van de Opleiding heeft de Rebalancing School een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een dekking van maximaal   EUR 1.500.000,- per jaar.

Artikel 10:     Klachtenregeling
De Klachtenregeling is gepubliceerd op de Website. De Klachtenregeling wordt iedere 5 jaar herzien. Op een Overeenkomst/Bevestiging is steeds de laatste versie van de Klachtenregeling van toepassing.

Artikel 11:    Intellectueel eigendom
– Het auteursrecht en het intellectueel eigendom van het door de Rebalancing School vervaardigde en aan een Deelnemer beschikbaar gestelde studie- en lesmateriaal berust bij de Rebalancing School en de Deelnemer heeft terzake geen rechten. Het materiaal mag alleen voor eigen studiedoeleinden worden gebruikt en niet worden gedupliceerd, vervreemd of doorgegeven.
– Het gebruik van de naam “Rebalancer” is voorbehouden aan diegenen die gediplomeerd Rebalancer zijn (zoals aangegeven door de Rebalancing School). De Deelnemer realiseert zich dit en zal zich geen “Rebalancer” noemen  of aangeven Rebalancingsessies te geven, zolang dat niet schriftelijk door de Rebalancing School is geaccordeerd middels een diploma.

Artikel 12:    Het Programma, de Opleiding en het team
Het Programma wordt door de Rebalancing School samengesteld en kan gedurende de looptijd van de Opleiding door de Rebalancing School worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de locatie van de Opleiding.

In beginsel blijft het team gedurende (een jaar van) de Opleiding hetzelfde, doch de samenstelling van het team kan door de Rebalancing School worden gewijzigd indien noodzakelijk.

Artikel 13:    Inhuur van derden
Het is de Rebalancing School toegestaan om derden in te huren bij de uitvoering van een Opleiding en Overeenkomst.

Artikel 14:    Nascholing
Een gediplomeerde Rebalancer is verplicht om periodiek nascholing te volgen. De terzake geldende regels en procedures (en het op nascholing betrekking hebbende aanbod) zijn te vinden op de Website. Indien geen nascholing wordt gevolgd, kan de betreffende Rebalancer niet op de Website worden vermeld.

Artikel 15:    Bevoegde rechter
Alle geschillen voortvloeiend uit, of samenhangend met, een Overeenkomst worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.